نیکوژن :

 

 سلول های کشنده طبیعی مشتق از دهنده سالم غیر خویشاوند

نیک سل :

 سلول های کشنده طبیعی مشتق از دهنده خویشاوند سالم

نیکورد:

سلول های کشنده طبیعی مشتق از سلول های بنیادی خون بندناف

کیت کموبیوگرام

کموبیوگرام تست عملکردی سنجش مقاومت دارویی است
که در قالب یک کیت فراهم شده است

سلول کشنده طبیعی

سلول های كشنده طبيعی نوعی از سلول هاي خونی هستند كه توانايی از بين بردن سلول های آلوده به ويروس و سلول های سرطانی را دارند. هم چنين اين سلول ها به صورت اختصاصی توانايی شناسايی و تخريب سلول های بنيادی سرطان كه عامل اصلی عود مجدد پيشرفت و متاستاز سرطان هستند را دارند. استفاده از سلول های كشنده طبيعی به عنوان یک روش ايمونوتراپی كارآمد در درمان سرطان در جهان مطرح است.

ایمونوتراپی:

ایمونوتراپی، ابزار درمانی جدیدی برای از بین بردن سرطان با تقویت سیستم ایمنی

کشت سه بعدی

تومور اسفروئيد ها و اسفروئيد های چند رده ای، توده های كروی شبه توموری هستند كه برای شبيه سازی آزمايشگاهی تومور ها و كاهش استفاده از حيوانات آزمايشگاهی مورد استفاده قرار مي گيرند.

 

 

ممنون که در کنار ما هستید

اخبار