نیکورد سلول های کشنده طبیعی مشتق از سلول های بنیادی خون بندناف است که در حال حاضر در حال توسعه برای درمان بدخیمی های خونی و غیرخونی می باشد.