نیک سل ، یک محصول سلولی مشتق از دهنده سالم خویشاوند برای درمان بدخیمی های خونی و تومور های تو پر میباشد.
کارآزمایی بالینی فاز یک سلول های نیک سل در کودکان مبتلا به تومور مغزی در سال 1399 در پژوهشگاه رویان به اتمام رسیده است.