این آزمایشات به منظور بررسی مقاومت دارویی برای انواع داروهای شیمی درمانی ونیز بافت های توموری و رده های سلولی انجام می پذیرند. ما در این تست ها میزان کشندگی داروها و پیدایش مقاومتدارویی تومور را مورد بررسی قرار می دهیم.

هنگام شیمی درمانی

دو هفته بعد از شیمی درمانی

پنج هفته بعد از شیمی درمانی و پیدایش مقاومت دارویی. بررسی اثر کشندگی سیس پلاتین و 5-فلورواوراسیل بر MCS سرطان معده