CD34 مارکر سلولهای بنیادی خونساز انسانی (HSC) است که دارای خاصیت خود نوزایی هستند و قابلیت تبدیل شدن به انواع سلول های خونی مانند گلبول های قرمز ، لکوسیت ها ، پلاکت ها و لنفوسیت ها را دارند.

مورفولوژی سلول های +CD34