نیک سل یک محصول منجمد مشتق از خون محیطی دهنده سالم با کاربرد بالینی و خلوص بیش تر از 97 درصد است که دارای پتانسیل بالا برای کشتن سلول های توموری مختلف است.

نیک سل

نیک سل
پس از مواجه با نیک سل                                                                        قبل از مواجه با نیک سل

هم کشتی سلول تومور با نیک سل

سبز= سلول تومور

نیک سل     پس از مواجه با نیک سل                                                      قبل از مواجه با نیک سل

هم کشتی سلول تومور اسفیر با نیک سل

سبز= سلول تومور