جداسازی سریع و آسان جمعیت سلول های کشنده طبیعی خالص با استفاده از تکنولوژی MACS و FACS بوسیله انتخاب سلول‌های بیان کننده مارکر سطحی CD56 از بین سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی انجام می‌گیرد. اين محصول به دو صورت فعال نشده و فعال شده قابل استفاده در مراكز پژوهشي مي باشد.

سلول‌های کشنده طبیعی جدا شده با MACS، از نظر فنوتایپ و عملکرد سلولی با استفاده از فلوسایتومتری ارزیابی می‌شوند   .