جداسازي سريع و آسان جمعيت خالص از سلول هاي CD34 با استفاده از تكنولوژی MACS و FACS به وسيله انتخاب سلول‌هاي بيان كننده ماركر سطحی CD34 از بين سلول‌های تک‌هسته‌ای خون محيطي و خون بند ناف انجام می‌شود كه اين محصول به دو صورت كشت داده نشده و كشت داده شده پس از جداسازی قابل عرضه براي پژوهشگران است.