با استفاده از فلوسایتومتری سنجش زنده مانی سلول های سرطانی و قدرت کشندگی سلول های کشنده طبیعی ارزیابی می‌شود. این روش برای هر دو نوع رده های سلولی چسبنده و معلق به راحتی قابل استفاده است.

 

توان کشندگی سلول های کشنده طبیعی بر اساس میزان تخریب سلول های هدف تعیین می شود. جهت القای از بین بردن سلول های توموری، نیک سل ها با سلول های سرطانی به مدت 24 ساعت هم کشتی داده می شوند سپس درصد  سلول های کشته شده توسط  فلوسایتومتری تعیین می شود.